با اطمینان میتوانیم بگوییم با تجربه ترین گروه صنعتی چوب در استان هستیم و این تجربه بدون شک بیشترین تاثیر را بر کیفیت نیز خواهد گذاشت